မြို့နယ် - မှော်ဘီ

43   ဂိတ်စ - လိန်ကုန်း
  ဂိတ်ဆုံး - မှော်ဘီဈေးရှေ့
 
 

မြို့နယ် - မှော်ဘီ

55   ဂိတ်စ - တိုက်ကြီး
  ဂိတ်ဆုံး - ထောက်ကြန့်