မြို့နယ် - ကျောက်တန်း

33   ဂိတ်စ - ကျောက်တန်း
  ဂိတ်ဆုံး - ယုဇနပလာဇာ