မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

61   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

56   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျုံးကြီးဂိတ်
 
 

မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

29   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

58   ဂိတ်စ - ဗိုလ်တထောင်ဘုရား(ကမ်းနားလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗဟိုရုံး
 
 

မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

28   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမ
 
 

မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

12   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

57   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ညောင်ပင်လေးဈေး
 
 

မြို့နယ် - ပန်းဘဲတန်း

36   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ