မြို့နယ် - ထောက်ကြန့်

37   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ထောက်ကြန့်

41   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ထောက်ကြန့်

55   ဂိတ်စ - တိုက်ကြီး
  ဂိတ်ဆုံး - ထောက်ကြန့်
 
 

မြို့နယ် - ထောက်ကြန့်

36   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ