မြို့နယ် - ဖောင်ကြီး

45   ဂိတ်စ - လှည်းကူးဈေးရှေ့
  ဂိတ်ဆုံး - မင်းကုန်း