မြို့နယ် - လှည်းကူး

1   ဂိတ်စ - လှည်းကူးဈေးရှေ့
  ဂိတ်ဆုံး - စံပြဈေး
 
 

မြို့နယ် - လှည်းကူး

45   ဂိတ်စ - လှည်းကူးဈေးရှေ့
  ဂိတ်ဆုံး - မင်းကုန်း
 
 

မြို့နယ် - လှည်းကူး

44   ဂိတ်စ - လိန်ကုန်း
  ဂိတ်ဆုံး - လှည်းကူးဈေးရှေ့