မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

59   ဂိတ်စ - သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဈေး
  ဂိတ်ဆုံး - နှင်းဆီကုန်းလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

40   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

20   ဂိတ်စ - ဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - သိမ်ဖြူ
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

41   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

11   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဦးထောင်ဘိုလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

30   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

23   ဂိတ်စ - (တူးချောင်း)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

22   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

14   ဂိတ်စ - ဒဂုံမြောက်(ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ကြည့်မြင်တိုင်

19   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ