မြို့နယ် - အင်းစိန်

40   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

21   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

61   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

17   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

37   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

42   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ရတနာလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

39   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

41   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

11   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဦးထောင်ဘိုလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

35   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

44   ဂိတ်စ - လိန်ကုန်း
  ဂိတ်ဆုံး - လှည်းကူးဈေးရှေ့
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

22   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

6   ဂိတ်စ - အောင်မြင့်မိုရ်
  ဂိတ်ဆုံး - ၈မိုင်လမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - အင်းစိန်

15   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - သမိုင်းလမ်းဆုံ